Etikai Kódex

Az Etikai Kódex alkalmazási köre

A Családi Vállalkozások Országos Egyesületének Etikai Kódexe az Alapszabályhoz hasonlóan az egyesület minden tagjára, tiszteletbeli tagjára, pártoló tagjára és tisztségviselőjére vonatkozik (a továbbiakban az Egyesület tagjai, tagok), azt minden tagnak magára nézve kötelezőnek el kell fogadnia. Az Etikai Kódexben foglalt normákat és szabályokat az Egyesület keretei között végzett tevékenység, valamint a tagok, partnerek Egyesületen kívüli üzleti tevékenysége során egyaránt be kell tartani.

Az üzleti és társadalmi partnereket minden esetben tájékoztatni kell az Etikai Kódex alapelveiről, elvárásairól, melyeket ezeknek a társaságoknak is figyelembe kell venniük, valamint lehetőség szerint ők is vállalják az abban foglalt szabályok betartását.

Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül

Kiemelten fontos, hogy az Egyesület tagjai azonosuljanak a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének céljaival, filozófiájával, küldetésével, az egyesülettel kapcsolatos feladataikat pedig ennek szellemében, a közös célok elérése érdekében végezzék.

Elvárás, hogy a tagok, partnerek, tisztségviselők az Egyesülethez köthető tevékenységük mellett az Egyesület keretein kívül is, vagyis saját üzleti tevékenységük során szem előtt tartsák a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének Etikai Kódexében foglaltakat, az Egyesület jó hírét óvják, erősítsék, munkájukat az Egyesületen belül és kívül szakszerűen, nyitott szemlélettel, körültekintően, korrekt módon végezzék.

A jogszabályok betartása

Az Egyesület valamint a saját vállalkozásokban végzett üzleti tevékenység során minden esetben be kell tartani a mindenkori hatályos magyar és uniós jogszabályokat.

Kapcsolat az Egyesület és tagjai működésében érintett csoportokkal

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete sikeres, hatékony működésében, céljai elérésében kiemelt szerepe van a tagok üzletszerű és az Egyesületben végzett munkája során érintett csoportokkal, szervezetekkel ápolt kapcsolatának, hiszen ezek befolyásolhatják az Egyesületről a közvéleményben kialakuló képet, az Egyesület hitelességét és az Egyesület iránti bizalmat. Minden olyan csoport, szervezet érintett csoportnak minősül, amellyel az Egyesület vagy tagjai munkájuk, működésük során kapcsolatba kerülnek, így például a versenytársak, partnerszervezetek, munkatársak, alkalmazottak, valamint a hatóságok és az önkormányzatok is. Az egyesületi és üzletszerű működés során is figyelembe kell venni az érintett csoportok által megfogalmazott szabályokat, elvárásokat.

 • Munkatársakkal, alkalmazottakkal, tagtársakkal kapcsolatos magatartás

  Az Egyesület tagjainak egymásra és saját kollégáikra, alkalmazottaikra tisztelettel és megbecsüléssel, partnerként kell tekinteniük. Az Egyesület tagjainak saját vállalkozásukban törekedniük kell a tisztességes, egészséges, befogadó munkahely és munkakörnyezet megteremtésére, a jó munkahelyi légkörre, a stabilitásra, a munkahelyi biztonságra. Az Egyesület elfogadhatatlannak tartja a feketemunka alkalmazását, vagyis elítéli az engedély vagy szerződés nélküli foglalkoztatást és feketemunkát. Ugyancsak elfogadhatatlan a munkavállalókkal szemben bármilyen diszkrimináció, megkülönbözetés, vagy az emberi méltóságot sértő magatartás tanúsítása.

 • Az Egyesület tagjainak ügyfelei, üzleti vagy egyéb partnerei

  Az ügyfelekkel, üzleti vagy egyéb partnerekkel kialakított kapcsolat során elsődleges szempont a folyamatos magas színvonal, professzionalizmus és a kiszámíthatóság biztosítása mind a szolgáltatások, termékek értékesítése, mind partneri kapcsolatok kezelése terén. Az Egyesület tagjainak mindennapi munkáját az itt említett elvek mentén kell megszervezni.

 • Az állam, az önkormányzatok és a hatóságok

  Az állam, az önkormányzatok, mint szabályozók nagyban befolyásolják az Egyesület, valamint tagjainak sikeres, hatékony működését. Mivel a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének céljai között a lobbi tevékenység is szerepel, a fenti csoportokkal kialakított harmonikus, együttműködő kapcsolat kulcsfontosságú az intenzív és hatékony érdekérvényesítés szempontjából. Ezért a szabályozó csoportokkal való kapcsolat során nemcsak a mindenkor hatályos jogszabályokat kell betartani: az érdekérvényesítés során a tagok egyéni üzleti szempontjai mellett az egyesületi célok elérése érdekében kialakított érvrendszer szem előtt tartása is elvárt

 • Versenytársak, tisztességes verseny

  Az Egyesület tevékenysége során, valamint az Egyesület tagjainak cégük működése során be kell tartaniuk a tisztességes piaci verseny szabályait, elvárt a versenyellenes magatartástól való tartózkodás. Ugyancsak tartózkodni kell az ügyfelek, üzleti partnerek indokolatlan megkülönböztetésétől is. Az Egyesület tagjainak üzletfejlesztési tevékenységük során a versenyjogi szabályok betartása mellett figyelemmel kell kísérnünk versenytársaik tevékenységét, a piaci környezetet és ki kell használniuk az innovációban rejlő lehetőségeket.

Az Egyesület tulajdonának védelme, gazdálkodás az erőforrásokkal

A Családi Vállalkozások Országos Egyesületének működése során kiemelten fontos, hogy a tagok, tisztségviselők hatékonyan, felelősen, nem pazarló módon, átláthatóan gazdálkodjanak az Egyesület erőforrásaival, az ezzel a feladattal megbízott tisztségviselők pedig erről pontos nyilvántartást vezessenek. A tagok az Egyesület vagyonát, eszközeit rendeltetésszerűen használják, óvják, emellett tiszteletben tartják az Egyesület és tagjainak szellemi tulajdonát is.

Információ- és adatvédelem

Az Egyesület munkája során keletkező adatokat, információkat védelem illeti meg, így azokat olyan személyekkel, akik erre nem jogosultak, megismertetni, megosztani nem lehet. Az Egyesület és tagjai által tevékenységük során keletkezett és tárolt személyes adatok kezelése, védelme a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.

Kommunikáció a nyilvánosság felé

Az Egyesület tagjai a nyilvánosság előtti nyilatkozatukkal nemcsak saját cégüket, hanem a Családi Vállalkozások Országos Egyesületét is képviselik. Ezt a tagoknak, tisztségviselőknek minden esetben szem előtt kell tartaniuk. A Családi Vállalkozások Országos Egyesületnek tevékenységéről, az azzal kapcsolatos információkról az Egyesület nevében kizárólag az erre felhatalmazott, felelős személyek tehetnek nyilvános vagy sajtónyilatkozatot, melyet az egyesület kommunikációs szabályzata részletesen meghatároz. Az Egyesületet a nyilvánosság előtt elsődlegesen annak Elnöke képviseli.

Felelős működés, környezettudatosság, társadalmi felelősségvállalás

Az Egyesület tagjainak cégük mindennapi működése során tekintettel kell lenniük a környezeti és társadalmi szempontokra is. Működésüknek nemcsak pénzügyi, hanem fizikai és társadalmi környezetük szempontjából egyaránt fenntarthatónak kell lennie. Életterünket minden esetben óvniuk kell, továbbá tevékenységük közelében élők igényeit szem előtt kell tartaniuk. A környezetvédelmi és társadalmi szempontok kiemelt kezelése mellett az Egyesület és a tagok tevékenységük során törekedjenek a társadalmi felelősségvállalásra is.

Tisztességes munkafeltételek, a diszkrimináció elutasítása

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete saját és tagjai üzletszerű működése során elvárja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation, ILO) alapegyezményeinek betartását. Így sem az Egyesület, sem annak tagjai nem alkalmazhatnak a fenti alapegyezményekben meghatározott gyermekmunkát, kényszermunkát, kötelező munkát.

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elutasítja a diszkrimináció vagy az emberi jogok megsértésének minden formáját, működése és tagjai tevékenysége során elvárja az egyenlő bánásmódot. Az Egyesület elítél mindennemű közvetlen vagy közvetett hátrányos faj, bőrszín, nem, szexuális beállítottság, kor, fogyatékosság, nyelvhasználat, vallás, politikai vagy egyéb meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni helyzet, születés, vagy egyéb státusz alapján történő megkülönböztetést.

A korrupcióval szembeni fellépés

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elítéli a korrupció minden formáját, legyen az jogszabályba ütköző vagy olyan korrupciós tevékenység, amely nem von maga után büntetőjogi felelősséget, vagyis erkölcsi szempontból elítélendő. A korrupciós folyamatok teljes mértékben ellenkeznek az Egyesület alapelveivel, veszélyeztetik a szervezet céljainak elérését, alapvető működését.

Az előírások megszegése, mulasztások bejelentése

Amennyiben bármely tag, tisztségviselő bizonyíthatóan megszegi jelen Etikai Kódexben foglaltakat, valamint tudatosan olyan partnerekkel tart fenn tartósan üzleti kapcsolatot, amelyek az Etikai Kódex alapelveit figyelmen kívül hagyják, a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete Felvételi és Fegyelmi Bizottsága tagságának megszüntetését, az Egyesületből való kizárását kezdeményezheti.