Beszámoló a 2017. évi közgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Családi Vállalkozások Országos Egyesület (székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 21. 1/7.; nyilvántartási szám: 20-02-0002702; a továbbiakban: „Egyesület”) 2017. szeptember 05-én 15:30 órakor az Egyesület Klubhelyiségben, a 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2. szám alatt megrendezésre kerülő rendkívüli közgyűléséről.

 

Jelen vannak: - a tagok mellékelt jelenléti ív szerint,

 

Dr. Rudas László mint az Egyesület Elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot, melynek alapján kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent, a közgyűlés határozatképes. Dr. Rudas László megállapítja, hogy a közgyűlés székhelytől eltérő helyen történő tartásához a tagok a közgyűlés megtartását megelőzően hozzájárultak, továbbá javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a közgyűlés levezető elnöknek Dr. Rudas László Elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Berendi Péter Alelnököt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Zahorán János választotta meg.

 

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

 

  • Döntés az Egyesület székhelyének pontosításáról
  • Döntés az Egyesület Elnökségének maximalizált létszámáról
  • Döntés az Egyesület 2017. március 30. napján elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának módosításáról, tekintettel a Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60.004/2014/20. szám alatt kibocsátott végzésében foglaltakra,
  • Döntés a jelenlegi Alapszabály 1-3/2017. (09.05.) közgyűlési határozatba foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról
  • Egyéb

 

Ezt követően a tagok rátértek a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1) Döntés az Egyesület székhelyének pontosításáról

 

Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy pontosítsák az Egyesület székhelyét az Egyesület Alapszabálya 2. § 3) bekezdésében 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2. alatti számra, ezt követően felkéri a közgyűlést szavazásra, amely meghozza az alábbi határozatot:

 

1/2017. (09.05.) számú közgyűlési határozat

 

Jelen határozatban az Egyesület tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy az Egyesület székhelyét 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2. alatti számra pontosítják, melyre tekintettel a közgyűlés az Alapszabály 2. § 3) pontját az alábbiak szerint módosítja (módosítások dőlt, vastag betűvel szedve):

 

3) „Az Egyesület székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2.”

 

 

2.) Döntés az Egyesület Elnökségének maximalizált létszámáról

 

Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az Egyesület Elnökségének létszámát maximalizálják 5 főben annak érdekében, hogy csökkentsék a szavazategyenlőség előfordulásának lehetőségét.

 

Ezt követően Levezető Elnök felszólítja a közgyűlést szavazásra a kérdésben:

 

2/2017. (09.05.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés jelen határozattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az Egyesület Elnöksége legfeljebb 5 (öt) főből állhat, melyre tekintettel a jelenleg hatályos Alapszabály IV. könyv 6. § 4), illetve 6. § 7) bekezdés c, pontjai az alábbiak szerint módosulnak (módosítások dőlt, vastag betűvel szedve):

 

- IV. könyvének 6. §. 4) pont:

 

           „Az Egyesület Elnöksége legfeljebb 5 tagból áll.”

 

- IV. könyvének 6. §. 7) bekezdés c, pont:

 

            „Legfeljebb három további elnökségi tag.”

 

 

3) Döntés az Egyesület 2017. március 30. napján elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának módosításáról, tekintettel a Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60.004/2014/20. szám alatt kibocsátott végzésében foglaltakra

 

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület megváltozott adatainak bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelme ügyében a Zalaegerszegi Törvényszék Pk.60.004/2014/20. szám alatt kibocsátott végzésében kötelezte az Egyesületet Alapszabályának módosítására az alábbi okokból.

 

3.1. Az egyesület Alapszabályának a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:70. § (1)-(4) bekezdéseiben rögzítettekkel összhangban tartalmaznia kell a tagkizárással kapcsolatos, a tisztességes eljárást biztosító szabályokat is, melyre tekintettel Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály III. könyvének 2. §. 9) b, pontját az alábbi szövegre módosítsa:

 

             A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség 2/3-os többséggel - a Felvételi és Fegyelmi bizottság eljárását, véleményezését követően - a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

 

      A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.”

 

3.2. A 2011. évi CLXXV. tv. 4. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Egyesület pártoló tagjai sem aktív, sem pedig passzív választójoggal nem rendelkeznek. Nem választhatnak és nem választhatók meg tisztségre, ugyanígy a tiszteletbeli tagok sem. Erre tekintettel javasolja Levezető Elnök a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály III. könyvének 3. §. 1) d, valamint a 3. §. 7) c, pontjait az alábbi szövegekre módosítsa:

 

  1. §. 1) d, „A Tag felhatalmazással rendelkező képviselője választható az Egyesület szerveibe, mint tisztségviselő”

 

  1. §. 7) c, „Az Elnökség felkérésére részt vehet az Egyesület tevékenységében, azonban választójoggal nem rendelkezik.”

 

3.3. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés napjára – a Ptk. 3:76. § (3) bekezdése alapján – nem hívható össze, csak az eredeti időpontot követő legalább 3, legfeljebb 15 napra, tekintettel javasolja Levezető Elnök a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály IV. könyvének 2. §. 6) pontját az alábbi szövegre módosítsa:

 

       „Ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlés napját követő legalább 3 és legfeljebb 15 napon belül összehívható, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában meg kell jelölni. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjébe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, mely körülményt a meghívóban fel kell tüntetni. Ha a megismételt Közgyűlést nem az eredeti meghívóban hívják össze legkésőbb 15 napon belül, úgy új meghívót kell küldeni, amely tartalmazza a távolmaradás jogkövetkezményére való figyelmeztetést.”

 

3.4. A bíróság jogsértőnek ítélte meg a „Szavazategyenlőség esetén az elnökségi ülést levezető elnök szavazata dönt” sort, ezért Levezető Elnök javasolja az Alapszabály IV. könyvének 8. §. 3) pontjának alábbi szövegre módosítását:

 

         „Az Elnökség határozatképes, ha megválasztott tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, legalább a jelenlévő elnökségi tagok többségi “igen” szavazatával hozza, kivéve, ha az Alapszabály eltérően rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdést le kell venni az aktuális napirendről. Az adott kérdés előterjesztőjének joga és lehetősége van arra, hogy - a kérdés esetleges átdolgozását követően az Elnökséghez intézett írásbeli kérelme alapján - újra napirendre tűzze az Elnökség a kérdést és a következő Elnökségi ülésen újból szavazásra bocsássák azt.”

 

3.5. A Ptk. 3:85. §-a szerint történik a döntés az Egyesület esetleges megszűnése esetén fennmaradó vagyonról, ezért Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály VI. könyvének 1. §. 4) pontját töröljék és az 1. § 3) pontot az alábbi szövegre módosítsák:

 

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Közgyűlés által meghatározott, az Egyesület céljával hasonló cél megvalósítására létrejött Mentor Lánc a Fiatal Vállalkozókért Alapítvány szervezetnek kell átadni, amennyiben azt az Egyesület esetleges megszűnése esetén közhasznúként tartja nyilván az illetékes bíróság. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló, illetve a végelszámoló feladata.

Amennyiben a jelen pontban megjelölt Alapítvány az Egyesület vagyonát nem szerezheti meg, a fennmaradó vagyon jogi sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.”

 

Ezt követően Levezető Elnök felhívja a közgyűlést a szavazásra a módosítások elfogadására vonatkozóan.

 

3/2017. (09.05.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés jelen határozattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az Egyesület jelenleg hatályos Alapszabályát az alábbi pontokba foglalt és részletezett - elsősorban az új Ptk-nak való megfeleltetés végetti - szövegezésre módosítja (módosítások dőlt, vastag betűvel szedve):

 

- III. könyv 2. §. 9) b, pont:

 

             “A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség 2/3-os többséggel - a Felvételi és Fegyelmi bizottság eljárását, véleményezését követően - a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

 

      A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.”

 

- III. könyv 3. §.

 

„1) d, „A Tag felhatalmazással rendelkező képviselője választható az Egyesület szerveibe, mint tisztségviselő”

 

„7) c, „Az Elnökség felkérésére részt vehet az Egyesület tevékenységében, azonban választójoggal  nem rendelkezik.”

 

- IV. könyv 2. §. 6) pont:

 

       „Ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlés napját követő legalább 3 és legfeljebb 15 napon belül összehívható, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában meg kell jelölni. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjébe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, mely körülményt a meghívóban fel kell tüntetni. Ha a megismételt Közgyűlést nem az eredeti meghívóban hívják össze legkésőbb 15 napon belül, úgy új meghívót kell küldeni, amely tartalmazza a távolmaradás jogkövetkezményére való figyelmeztetést.”

 

- IV. könyv 8. §. 3) pont:

 

         „Az Elnökség határozatképes, ha megválasztott tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, legalább a jelenlévő elnökségi tagok többségi “igen” szavazatával hozza, kivéve, ha az Alapszabály eltérően rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdést le kell venni az aktuális napirendről. Az adott kérdés előterjesztőjének joga és lehetősége van arra, hogy - a kérdés esetleges átdolgozását követően az Elnökséghez intézett írásbeli kérelme alapján - újra napirendre tűzze az Elnökség a kérdést és a következő Elnökségi ülésen újból szavazásra bocsássák azt.”

 

- VI. könyvének 1. §. 4) pont:

 

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Közgyűlés által meghatározott, az Egyesület céljával hasonló cél megvalósítására létrejött Mentor Lánc a Fiatal Vállalkozókért Alapítvány szervezetnek kell átadni, amennyiben azt az Egyesület esetleges megszűnése esetén közhasznúként tartja nyilván az illetékes bíróság. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámoló, illetve a végelszámoló feladata.

 

Amennyiben a jelen pontban megjelölt Alapítvány az Egyesület vagyonát nem szerezheti meg, a fennmaradó vagyon jogi sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

 

4.)  Döntés a jelenlegi Alapszabály 1-3/2017. (09.05.) közgyűlési határozatba foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról

 

Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az 1-3/2017. (09.05.) közgyűlési határozatba foglalt módosításokkal foglalják egységes szerkezetbe az Alapszabályt, melynek megszerkesztésével és ellenjegyzésével bízzák meg dr. Gremsperger Gábor ügyvédet (székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. 1/3.).

 

Ezt követően Levezető Elnök felszólítja a közgyűlést szavazásra:

 

4/2017. (09.05.) számú közgyűlési határozat

 

Jelen határozatban az Egyesület tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy az Egyesület jelenleg hatályos Alapszabályát az 1-3/2017. (09.05.) közgyűlési határozatba foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják, melynek megszerkesztésével és ellenjegyzésével dr. Gremsperger Gábor ügyvédet (székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. 1/3.) bízzák meg.

 

Levezető Elnök köteles az Egyesület változásainak bírósági átvezetésével kapcsolatos feladatokat ellátni.

 

A tagok mást előadni nem kívánnak. Levezető elnök az ülést bezárja.

 

 

Dr. Rudas László

Dr. Berendi Péter

Zahorán János

Elnök, Levezető Elnök  

Alelnök, Jegyzőkönyv-vezető

Szakmai titkár, Jegyzőkönyv-hitelesítő