JEGYZŐKÖNYV

- kivonat-

 

 

amely készült a Családi Vállalkozások Országos Egyesület (székhely: 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2.; nyilvántartási szám: 20-02-0002702; a továbbiakban: „Egyesület”) 2018. május 31-én 15:30 órakor az Egyesület székhelyén megrendezésre kerülő éves közgyűléséről.

 

Jelen vannak: - a tagok mellékelt jelenléti ív szerint

 

Dr. Rudas László mint az Egyesület Elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot (26 tag), melynek alapján kijelenti, hogy tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok (47 tag) több mint fele megjelent, a közgyűlés határozatképes.

 

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

 

 

Ezt követően a tagok rátértek a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1)-2)-3)-4) Döntés Levezető elnök, Szavazatszámláló bizottság, Jegyzőkönyvvezető, Jegyzőkönyv-hitelesítő 2 tag megválasztásáról

 

Dr. Rudas László javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő 2 tag megválasztását. Levezető elnöknek Dr. Rudas László Elnököt, Szavazatszámláló bizottság tagjainak Garami Tibornét és Fehér Krisztiánt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Berendi Péter Alelnököt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fehér Krisztiánt és Garami Tibornét javasolja megválasztani.

 

1/2018. (05.31.) számú közgyűlési határozat

 

A Közgyűlés tagjai jelen határozatban 25 db igen szavazattal - 1 db tartózkodás mellett - elfogadják Dr. Rudas László Elnököt a közgyűlés Levezető elnökének, Szavazatszámláló bizottság tagjainak Garami Tibornét és Fehér Krisztiánt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Berendi Péter Alelnököt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fehér Krisztiánt és Garami Tibornét.

 

 

5) 2017. évi tevékenység ismertetése

 

Dr. Berendi Péter köszönti a közgyűlés és az alábbiak szerint összefoglalja az Egyesület 2017 üzleti évben kifejtett tevékenységeit.

…..

 

Dr. Berendi Péter a beszámolót követően elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság ellenőrizte Kanyó Beatrix könyvelő munkáját. Dr. Berendi Péter felkéri az Ellenőrző Bizottság tagját, Mérnyei Emília tagot, hogy értékelje a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

 

 

 

6) 2017. évi Mérlegbeszámoló és elfogadása

 

Mérnyei Emília előadja, hogy az Ellenőrző Bizottság áttekintette az éves beszámolót és egyhangú szavazással elfogadta azt. Mérnyei Emília az Ellenőrző Bizottság képviseletében az éves beszámolót elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

A beszámoló elfogadása előtt Dr. Rudas László elnök a Közgyűlés elé terjeszti a 2017. évről készült mérlegbeszámolót, és javasolja a Közgyűlésnek annak elfogadását.

 

2/2018. (05.31.) számú közgyűlési határozat

 

A Közgyűlés tagjai jelen határozatban egyhangúlag elfogadják az Alelnök és az Ellenőrző Bizottság  által ismertetett, az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, valamint az Egyesület 2017. évi vagyon mérlegét és eredmény-kimutatását 1.092.000,- Ft, azaz Egymillió-kilencvenkettőezer forint mérlegfőösszeggel, valamint 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint tárgyévi eredménnyel.

 

 

7) Döntés az Alapszabály módosításáról, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

 

Dr. Rudas László tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Egyesület Elnökségében és Ellenőrző bizottságában résztvevő vezető tisztségviselők megbízatása lejárt, melyre tekintettel szükséges új tisztségviselők megválasztása, illetve a régi tisztségviselők újraválasztása. Dr. Rudas László továbbá előadja, hogy szükségesnek látja az Elnökség tagjai közé fiatal vállalkozók bevonását annak érdekében, hogy a régi és új generációk üzleti kommunikációját, együttműködését elősegítsék. 

 

Levezető Elnök tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a fiatalabb generáció tagjai közül 2 fő is jelezte, hogy szívesen részt venne az Egyesület Elnökségének munkájában, melyre tekintettel szükséges lenne az Egyesület Elnökségének létszámát a korábbi 5 főről 6 főre emelni, amely miatt szükséges a jelenleg hatályos Alapszabály IV. Fejezet 6. § 4) pontjának módosítása. Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az Alapszabály említett pontját módosítsák akként, hogy az Egyesület Elnöksége legfeljebb 6 tagból álljon.

 

Levezető Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy amennyiben javaslata elfogadásra kerül a Közgyűlés által, a módosítással foglalják egységes szerkezetbe az Alapszabályt, melynek megszerkesztésével és ellenjegyzésével bízzák meg dr. Gremsperger Gábor ügyvédet (székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. 1/3.).

 

Ezt követően Levezető Elnök felszólítja a közgyűlést szavazásra a kérdésben:

 

3/2018. (05.31.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés jelen határozattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az Egyesület jelenleg hatályos Alapszabályának IV. Fejezet 6. § 4) pontját az alábbiak szerint módosítják (módosítások dőlt, vastag betűvel szedve):

 

- IV. Fejezet 6. §. 4) pont:

 

            „Az Egyesület Elnöksége legfeljebb 6 tagból áll.”

 

Jelen határozatban az Egyesület tagjai továbbá egyhangúlag úgy határoznak, hogy az Egyesület jelenleg hatályos Alapszabályát az 3/2018. (05.31.) közgyűlési határozatba foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalják, melynek megszerkesztésével és ellenjegyzésével dr. Gremsperger Gábor ügyvédet (székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. 1/3.) bízzák meg.

 

 

8) Vezetőség választás, elnökségi tagok megválasztása

 

Dr. Rudas László - tekintettel arra, hogy az Egyesület Elnökségében és Ellenőrző bizottságában résztvevő vezető tisztségviselők megbízatása lejárt - javasolja a közgyűlésnek új tisztségviselők megválasztását, illetve a régi tisztségviselők újraválasztását azzal, hogy felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy a 3/2018. (05.31.) közgyűlési határozatba foglalt módosítással lehetőség nyílt 6 Elnökségi tag megválasztására.

 

Dr. Rudas László javasolja a tagoknak, hogy a Közgyűlés az alábbi tisztségekre – a Felvételi és Fegyelmi Bizottság ajánlása alapján - az alábbi személyeket válassza meg, vagy válassza újra 5 évre:

 

Dr. Rudas László                      – Egyesület Elnöke

Dr. Berendi Péter                      – Egyesület Alelnöke

Szabó Mirtill Magdolna             – Elnökség tagja

Kovács Dániel Bence                 – Elnökség tagja

Borbély László                          – Elnökség tagja

László Tamás                            – Elnökség tagja

 

Szilczer Attila                            – Ellenőrző Bizottság tagja

Mérnyei Emília                          – Ellenőrző Bizottság tagja

Balassa János                             – Ellenőrző Bizottság tagja

 

4/2018. (05.31.) számú közgyűlési határozat

 

Jelen határozatban az Egyesület tagjai egyhangúlag írásbeli szavazás útján úgy határoznak, hogy a mai nappal 5 év határozott időre az Egyesület vezető tisztségviselőiként az alábbi személyeket az alábbi tisztségekre választják meg:

 

Dr. Berendi Péter                    – Egyesület Alelnöke

Szabó Mirtill Magdolna          – Elnökség tagja

Kovács Dániel Bence             – Elnökség tagja

Borbély László                       – Elnökség tagja

László Tamás                         – Elnökség tagja

 

Szilczer Attila                         – Ellenőrző Bizottság tagja

Mérnyei Emília                       – Ellenőrző Bizottság tagja

Balassa János                          – Ellenőrző Bizottság tagja

 

Jelen határozatban továbbá az Egyesület tagjai 25 db igen szavazattal - 1 db tartózkodás mellett - úgy határoznak, hogy a mai nappal 5 év határozott időre az Egyesület Elnökévé Dr. Rudas László tagot választják újra.

 

A megválasztott tisztségviselők a megbízatást elfogadják, az elfogadó nyilatkozatokat aláírják.

 

 

9) 2018. évi munkaterv ismertetése

 

A szavazást követően Dr. Berendi Péter Alelnök az alábbiak szerint ismerteti a 2018. évi munkatervet.

….

 

Levezető Elnök köteles az Egyesület változásainak bírósági átvezetésével kapcsolatos feladatokat ellátni.

 

A tagok mást előadni nem kívánnak. Levezető elnök az ülést bezárja.

 

 

Kmf.

 

…………………………

…………………………

Dr. Rudas László

Dr. Berendi Péter

Elnök, Levezető Elnök

Alelnök, Jegyzőkönyv-vezető

 

…………………………

…………………………

Fehér Krisztián

Garami Tiborné

Szakmai titkár, Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május 31. napján

 

………………………….

Gremsperger Gábor ügyvéd

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I/3.

KASZ:36060823